# همایش_ها_و_سخنرانی_ها

سلسله نشست های تخصصی ... (۷)...شهر و کودک

    شهر و کودک ...................................... آقای دکتر اسماعیل شیعه  (دانشیـــار گروه شهرســازی دانشگــاه علم و صنعت ایران )       منبع این مطلب:  ماهنامه خبری هنر معماری ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 16 بازدید

سلسله نشست های تخصصی ... (۶)...قصه شهر

"قصه شهر"   آقـای دکتـر سیـد محسن حبیبـی   (رئیــس پـردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران) منبع این مطلب:  ماهنامه خبری هنر معماری و شهرسازی دانشکده هنر ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 16 بازدید

سلسله نشست های تخصصی ... (۵)... آیا طراحی شهری امکان پذیر است؟

آیا طراحی شهری امکانپذیر است؟ مهندس سیـد رضا هاشمی ( عضو هیئـت امناء پژوهشکده توسعه کالبدی)  منبع این مطلب:  ماهنامه خبری هنر معماری و شهرسازی دانشکده ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید

سلسله نشست های تخصصی ... (۲)... معماری و هویت شهر

 معماری و هویت شهر دکتـر ایـرج اعتصـام ( استـاد معمـاری و شهرسـازی دانشگـاه تهران)  منبع این مطلب: ماهنامه خبری هنر معماری و شهرسازی دانشکده هنر و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 81 بازدید