مکتب تهران

دکتر سیدحسین نصر: در مقاله حاضر  به ویژگی‌های فلسفه و حکمت در تهران می‌پردازد. نصر معتقد است: «مکتب تهران» نه تنها در پیگیری و گسترش فلسفه اسلامی از زمان قاجار حائز اهمیت است، بلکه به خاطر مرکزیت تربیت فلاسفه نیز از اهمیت شایانی برخوردار است.

این مکتب به عنوان مرکز ارائه عقاید غرب و همچنین مهم‌ترین محل برخورد عقاید سنتی و مدرن در سال‌های بعد گردید.
در تهران، «گفتار در روش» دکارت برای اولین بار به فارسی ترجمه شد و عقاید فلسفی غربی مورد نقد و بررسی قرار گرفت. به دلیل ضعف سیاسی قاجار و حضور قدرتمندانه استعمارگران و بسیاری از اسپانیایی‌ها و آفریقایی ها، مسلمانان و غیرمسلمانان در مقایسه با غربی‌ها دچار ضعف فرهنگی شدند. این عاملی برای ایجاد دوره‌های تحصیلی مدرن و جدایی فلسفه سنتی و تاثرپذیری آن از فلسفه غرب به ویژه فرانسه در اواخر دوره قاجار شد. به‌طوری که فلسفه سنتی به تدریج رنگ خود را در برابر فلسفه غرب از دست داد. ظهور فلسفه غرب در تهران فقط به عنوان یک دوره تدریس در «مکتب تهران» نبود. بلکه این دو مسیری جداگانه بودند که دیر یا زود می‌بایست از یکدیگر جدا می‌شدند و نتیجه این جدایی در نیمه دوم قرن 14 نمایان شد.....

ادامه مطلب در:
  
 
/ 0 نظر / 22 بازدید