پست های ارسال شده در آدر سال 1386

سلسله نشست های تخصصی ... (۵)... آیا طراحی شهری امکان پذیر است؟

آیا طراحی شهری امکانپذیر است؟ مهندس سیـد رضا هاشمی ( عضو هیئـت امناء پژوهشکده توسعه کالبدی)  منبع این مطلب:  ماهنامه خبری هنر معماری و شهرسازی دانشکده ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید

سلسله نشست های تخصصی ... (۴)... معماری معاصر جهان

معماری معاصر در جهان  آقای دکتر داراب دیبا  استـاد پردیـس هنرهای زیبا- دانشگـاه تهران    منبع این مطلب:  ماهنامه خبری هنر معماری و شهرسازی دانشکده ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 87 بازدید

سلسله نشست های تخصصی ... (۳)... معماری امروز ایران

  معمـاری امروز ایران دکتـر علی اکبر صارمی   دانشیار دانشکده هنرو معماری واحد تهـران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی         منبع این مطلب: ماهنامه خبری هنر معماری ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 38 بازدید

سلسله نشست های تخصصی ... (۲)... معماری و هویت شهر

 معماری و هویت شهر دکتـر ایـرج اعتصـام ( استـاد معمـاری و شهرسـازی دانشگـاه تهران)  منبع این مطلب: ماهنامه خبری هنر معماری و شهرسازی دانشکده هنر و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 127 بازدید