سلسله نشست های تخصصی ... (۵)... آیا طراحی شهری امکان پذیر است؟

آیا طراحی شهری امکانپذیر است؟

مهندس سیـد رضا هاشمی

( عضو هیئـت امناء پژوهشکده توسعه کالبدی)

 منبع این مطلب:

 ماهنامه خبری هنر معماری و شهرسازی

دانشکده هنر و معماری

واحد علوم و تحقیقات - دانشگاه آزاد اسلامی

شماره مسلسل:۷

سال دوم شماره اول

خرداد ماه ۱۳۸۶ 

  

محورهای بحث ایشان عبارت بود از:

 

 

تنـوع کاربـریهای جدید، تبدیـل ساختمـان سازی به یک فعالیت اقتصادی و اهمیـت پیـدا کردن تأسیسات مکانیکی و برقی از عوامل خودکفا شدن معماری و ساختمان است و طراحی شهری عنصر یا مادة هم شکل کننــدهای است که در شهرهای گذشته وجود داشته اما در شهرهای کنونی یافت نمیشود. مسئـله طراحی شهری بسیار اهمیـت دارد زیرا کمک میکند که از وضعیت بد سیمای شهری نجـات یافته و معمـاری را نیز در دورة جدیـد قرار خواهد داد.

وی ادامه داد: تجارب طراحی شهـری در ایـران هم عرض تجـارب معمـاری نیست زیـرا که طراحی شهری در ایـران به صورت عملی، تقریباً از دوران ناصرالدین شاه تا دوران پهلـوی اول شروع شد که جزء بهترین تجربیات کشورمان در این رابطه است.

به گفته ایشان شهرسازی یا برنامهریزی شهری در حال حاضر فرایندی مطلقاً کمی، کارکردی، ریاضی و آماری بوده که هنوز به راه حل درستی نرسیده است. مهندس هاشمی در رابطه با شهرسازی ایران عنوان نمود: طراحی شهری در اواخر دهة 60 شروع شد که شهرسازی در ابتدا یک معماری گسترش یافته را به وجود آورد که بعدها به یک فرآیند برای انجام کارهای سیاسی تبدیل شد.

وی با اشاره به این مطلب که معماری را صرفاً یک معمار طراحی میکند اما شهرسازی چند دهه برنامهریزی و اجرا میشود اضافه کرد: تنوع کاربریهای جدید تبدیل ساختمان سازی به یک فعالیت اقتصادی و اهمیت پیدا کردن تأسیسات مکانیکی و برقی از عوامل خودکفا شدن معماری و ساختمان است و طراحی شهری عنصر یا مادة هم شکل کنندهای است که در شهرهای گذشته وجود داشته امادر شهرهای کنونی یافت نمیشود. مهندس هاشمی افزود: شهرسازی و معماری در گذشته همگرا بودند اما شهرسازی و معماری در زمان معاصر واگراست که مطرح شدن طراحی شهری جستجویی برای این واگرایی بود تا ثابت کند معماری از جنس شهر است.

وی شهر را اصل و معماری را فرع دانست و ادامه داد: وظیفة معماری ساختن شهر است اما معماری مخاطب اصلی خودش را که کل یک جامعه است از دست داده و هم اکنون تئوری طراحی شهری به یک وارونه سازی تبدیل شده است.

 

/ 0 نظر / 8 بازدید