پارادایم های پردیس به چاپ ششم رسید.

کتاب باغ ایرانی- پارادایم های پردیس-بازشناسی و بازآفرینی باغ ایرانی- ازاده شاهچراغی

 

 

فهرست مطالب کتاب

پارادایم های پردیس: درآمدی بر بازشناسی و بازآفرینی باغ ایرانی

نویسنده:دکتر آزاده شاهچراغی

ویرایش علمی: دکتر علیرضا بندرآباد

ویرایش ادبی:گیتی سبزواری

انتشارات جهاد دانشگاهی تهران

چاپ اول:1389

چاپ ششم:1395

 

 

خلاصه فهرست فصول:

فصل اول: ضرورت بازآفرینی باغ ها

فصل دوم: باغ ایرانی

فصل سوم: نظام های کارکردی باغ ایرانی

فصل چهارم: نظام های کالبدی باغ ایرانی

فصل پنجم: نظام های معنایی باغ ایرانی

فصل ششم:پارادایم های بازنگری پردیس

فصل هفتم: بازشناسی نظام تمرکزحواس باغ ایرانی

فصل هشتم: باغ ایرانی در هنرهای تاریخی

فصل نهم: باغ ایرانی در هنرهای معاصر

فصل دهم: باغ ایرانی درمعماری معاصر

فصل یازدهم: باغ درمعماری معاصر(دیگرتجربه های بازآفرینی باغ ها)

فصل دوازدهم: پایانی برای آغاز

پیوست 1: پارادایم

پیوست 2 : بازآفرینی

 

فهرست تشریحی مطالب کتاب پارادیم های پردیس

 

آغاز سخن...

 

یاداشتی بر کتاب با ترتیب الفبایی:

به قلم دکترسید غلامرضا اسلامی

به قلم دکتر هما ایرانی بهبهانی

به قلم دکتر داراب دیبا

به قلم پرفسور پنه لوپه هابهاوس

 

پیشگفتار نویسنده

سپاسنامه

 

چرایی...

 

فصل اول- ضرورت بازآفرینی باغ ها

 بحران عصبی عصرما / بحرن پیوند انسان و طبیعت / گذری بر راهکارهای ارائه شده ( رویکردهای دینی، رویکردهای بوم شناختی ،رویکردهای اقتصادی)/  مدل توسعه پایدار/ طبیعت وبهداشت روان/ منظور ازبازآفرینی.

 

چیستی...

 

فصل دوم باغ ایرانی

باغ ایرانی/ منظورازایران وایرانی بودن باغ/ الگوی جامع باغ ایرانی.

 

فصل سوم نظام های کارکردی باغ ایرانی

باغ در مقیاس معماری / باغ گسترده(باغ کوشک، باغ کاخ ،باغ چادر(باغ سراپرده) ، باغ تجیر ، باغ قلعه ، باغ تخت ، باغ آب ، باغ مزار، باغ منزل) /  باغ حیاط (باغ - حیاط درونگرا و برونگرا ، باغ -حیاط به عنوان سامانه معماری گذشته ایران) باغ در مقیاس میانی (باغ میوه، باغ شکار ، باغ بیشه ، باغ ملی ، باغ وحش) / باغ در مقیاس شهر (باغ شهر، باغ درباغ) / وسعت باغ های ایرانی.

 

فصل چهارم نظام های کالبدی باغ ایرانی

ساختار هندسی/ نظام کاشت(شکل ، کارکردها ،تأثیر برنظام سایه ، تأثیربر نظام منظر)/ نظام آب( شکل ، کارکردها ، تأثیربر نظام آواها، تأثیربر نظام منظر)/ نظام استقرار ابنیه (دیوار ، ابنیه، مقیاس بزرگ وار ، مقیاس کوچک وار، تأثیربرنظام منظر) / نظام معماری(کیفیت و ویژگی های فضا،وسعت مجازی وبیکرانگی فضا، پیوستگیفضا).

 

فصل پنجم نظام های معنایی باغ ایرانی

واژه شناسی حِکمی باغ ایرانی(باغ ، پردیس ، بهشت)/ معنا وجایگاه عناصر طبیعی درفرهنگ ایران(آب ،گل وگیاهان، درخت ،کِشت وکشاورزی) / کهن الگوی باغ ایرانی(چهار باغ ایرانی تمثیلی از کیهان ، باغ ایرانی تمثیلی از باغ بهشت قرآن ، باغ ایرانی تمثیلی ازوجهِ باطنیِ خلقت درنظرعارف)/ خلاصه سخن:پارادایم های پردیس.

 

 

فصل ششمپارادایم های بازنگری پردیس

*اطلس بازخوانی باغ ایرانی درتحقیقات وپژوهش های معاصر

*پارادایم ها با پیش فرض استقلال شناسنده و باغ ایرانی: رویکرد اقلیمی، رویکرد شکلی (شکل باغ ایرانی ، ساختار شکل باغ ایرانی ، اجراءبصری شکل باغ ، پیوند اجزاءشکلی باغ:نحو فضا)/ رویکرد تاریخی-تسلسلی(نگرش تاریخی- تکاملی ،گونه شناسی و نمون شناسی باغ ایرانی)/  رویکرد فضاگرا/ رویکرد فرهنگی-اجتماعی/ رویکرد معنایی / رویکرد فلسفی / بازخوانی باغ ایرانی ازنظرزبان شناسی ونشانه شناسی/ چندنگری در بازخوانی وبازاندیشی باغ ایرانی.

 

*پارادایم ها با پیش فرض این همانی شناسنده و باغ ایرانی: پدیدارشناسی باغ(پدیدارشناسی فلسفی براساس نظریات هایدگر،تعامل انسان وطبیعت ، مکان ومکان بودگی باغ ، چیستی باغ)/ پدیدارشناسی عرفانی باغ برمبنای حکمت مینَویی/ پدیدارشناسی علمی باغ برمبنای تئوری شعور کیهانی(فیزیک کوانتوم ، فیزیک کوانتوم وباغ ایرانی)/هم نگری در بازخوانی وبازاندیشی باغ ایرانی.

 

*پارادایم ها با پیش فرض تأثیرمتقابل شناسنده و باغ ایرانی : بازخوانی فرآیند ادراک گسست محیط پیوندمعنایی.

 

 چگونگی...

 

فصل هفتم بازشناسی نظام تمرکزحواس باغ ایرانی

 نظامِ تمرکزِحواس و پیکره بندی حواس پنجگانه در باغ ایرانی (نظام جهت دهنده اصلی ،حس بینایی ، حس شنوایی ، حس بویایی ،حس چشایی ،حس لامسه یا بساوایی) تأثیر نظام تمرکزِ حواس براحساسِ محصوریت در باغ ایرانی/ فرآیندادراک محیط باغ ایرانی با استفاده ازنظریه اکولوژیکِ ادراک[فرآیند گسست محیطی - پیوندمعنایی].

 

فصل هشتم : باغ ایرانی در هنرهای تاریخی

باغ در فرش (فرش ها بانقشه باغ ،فرش هایی با اجزاءوعناصر باغ ،نظام تمرکزِحواس در باغ و بازنمایش آن در فرش،تاثیرباغ بر بهداشت روان انسان ونسبت آن با فرش)/ باغ وهنرهای صناعی/ باغ در نگارگری(نظام تمرکز حواس ونظام جهت دهنده اصلی درباغ و نگارگری،فرآیند گسست- پیوست در باغ و نسبت آن با نگارگری)/ باغ درادبیات فارسی(حضورِ باغ در ادبیات منظوم،بررسی نظام تمرکزِ حواس باغ  در اشعار ، بهداشتِ روان باغ و نسبت آن با اشعار حافظ و مولوی، فرآیند گسست- پیوست در باغ و نسبت آن با اشعار)/ باغ در موسیقی( نظام های آوایی در باغ، پیوند مکانی- معنایی میان موسیقی وباغ، بهداشتِ روان- باغ ونسبت آن باموسیقی ایرانی ، فرآیندِ ادراکیِ گسست- پیوست در باغ ایرانی و نسبت آن با موسیقی).

 

فصل نهم : باغ ایرانی در هنرهای معاصر

- بازآفرینی باغ ایرانی در فرهنگ دوران معاصر(آثارفرهنگی هنری به عنوان نمایشگر شاخصه های فرهنگی) / باغ در ادبیات منظوم معاصر/ باغ ایرانی در نقاشی معاصر /باغ ایرانی در فیلم/ باغ ایرانی در هنرهای مفهومی.

 

فصل دهم : باغ ایرانی درمعماری معاصر

باغ ایرانی در معماری معاصر ایران (باغ آب و نور،کالج مدیریت، فرهنگسرای نیاوران، سفارت ایران در بانکوک، مهمانسرای حافظیه، سفارت ایران در برزیل).

 

فصل یازدهم : باغ درمعماری معاصر(دیگرتجربه های بازآفرینی باغ ها)

 دیگرتجربه های بازآفرینی باغ ها در معاصر معماری جهان (باغ های خانگی / باغ های شفابخش/ باغ- پارک های مشارکتی/ باغ های محصورعمومی درشهر).

 

 

سخن آخر...

فصل دوازدهم- پایانی برای آغاز

پایانی بر آغاز/ کلام آخر.

 

پیوست ها

پیوست 1: پارادایم

 واژه پارادایم(Paradigm) / معادل گزینی برای واژه "پارادایم"در زبان  فارسی/ شکل گیری وتغییر پارادایم ها /  کیفیت غیرانبوهشی وانبوهشی پارادایم هادرعلوم مختلف /قیاس ناپذیری پارادایم ها/ جمع بندی.

 

پیوست 2 : بازآفرینی

واژگان،ترکیبات واصطلاحات نزدیک به بازآفرینی/ فرآیند بازآفرینی/ جمع بندی.

 

منابع و مآخذ

-مآخذ تصاویر و اسناد.

- منابع فارسی

-منابع لاتین

چکیده انگلیسی

 

/ 0 نظر / 286 بازدید