برای دانشجویان محترم کارشناسی ارشد معماری- آتلیه طرح یک معماری

منابع مقالات مورد بحث در جلسه پیشین: 

"معماری و فناوری عصر ارتباطات"  فصلنامه رایانه،معماری و ساختمان،شماره ۶

 

MEDIATHEQUE AS AN ARCHITECTURAL IDEA FOR CRAETING URBAN SPACES IN INFORMATION AGE

 2A (Architecture & Art), autumn 2006  ,DUBAI

/ 0 نظر / 20 بازدید